Bényei Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Bényei Evangélikus Egyházközség
Alkalmak, események
Beszámolók
Kapcsolat
Lelkészünk, tisztségviselőink
Templomunk, történetünk
Terveink
Ifjúság
International
 

English

Deutsch


Szeretettel köszöntünk mindenkit honlapunkon! :-)Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő neve: Bényei Evangélikus Egyházközség Ajánlatkérő címe: 2216 Bénye, Kölcsey u. 16. Ajánlatkérő telefon és fax:06 29 434-041 (ill.06-20-824-2431)

Tárgy: 1. Bényei műemlék Evangélikus Templom felújítása, 2. Bényei Evangélikus Templom melletti park kialakítása

Mennyiség: Bényei műemlék templom felújítása a dokumentációban részletezett módon. Műszaki leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények a dokumentációban részletezett módon.

Szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés a Bényei műemlék Evangélikus templom felújítására és a mellette lévő park kialakítása

Szerződés teljesítésének határideje: 2012. június 30.

Teljesítés helye: Bénye, Fő u. 87.

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: dokumentációban foglalt részteljesítések alapján

Bírálati szempontok: összességében a legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Szempont: súlyszám: 1. nettó ajánlati ár 80 2. vállalt jótállás időtartama 15 3. késedelmi kötbér(Ft/nap) 5 4. az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő 5

Az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása szerinti „2. Sorba rendezés” módszerét alkalmazza ahol a legkedvezőbb érték a maximális 10 pontot kapja, az alatta lévők mindig eggyel kevesebbet.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Ajánlattevő a teljesítés (megvalósítás) és jóteljesítés (jótállás) biztosítékaként a dokumentációban foglaltak szerint köteles teljesítési és jóteljesítési biztosítékot nyújtani.

Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az akinek a Kbt. 60 § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak. Az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezet ajánlatában a Kbt 249 § (3) bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.

Gazdasági, pénzügyi alkalmasság: Alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolás módok:

Az ajánlattevőnek, - közös ajánlat tevőnek, és a 10 % feletti alvállalkozó(k)nak külön-külön kell az alábbi dokumentumo(ka)t csatolnia:

P1. az elmúl három év (2007.,2008., 2009.) számviteli szabályok szerinti beszámolójának benyújtása

P2. Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívást követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal: - bankszámla száma - mióta vezeti a bankszámláját - sorban állás volt-e az ajánlati felhívás megküldésének időpontját megelőző 12 hónapban, és ha volt mennyi ideig. - Az alkalmasság minimum követelményei:

P1. Mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti évből legalább egy évben pozitív volt (külön-külön megfelelés)

P2. Ha a felhívás megküldését megelőző 12 hónapban bármely pénzintézet vezetett számláján 30 napos sorban állás volt

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. Referenciamunkák táblázata a műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése körében műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásra vonatkozó igazolás benyújtása

M2. Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, gyakorlati idejük, szakmai önéletrajzuk

Az alkalmasság minimum követelményei:

M1. Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három évben együttesen nem rendelkeznek legalább kettő db műemlék felújítási referencia munkával

M2. Együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő, minimum öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget biztosít

Ajánlattételi határidő: 2011. április 8. 16 óra

Az ajánlat benyújtásának helye, és ideje: 2216 Bénye, Fő u. 87. Gyülekezeti ház 2011.április 8. 16 óra

Szerződés kötés tervezett időpontja: 2011. május 12..

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. március 19.

Kiegészítő információk:

Eredmény hirdetés tervezett időpontja: 2011. április 13. 16 óra

Az ajánlattételi dokumentáció átvehető: Bénye, Fő u. 87. Gyülekezeti ház munkanapokon 14 órától 16 óráig.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek ideje: 2011. március 23. 16 óra

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2008. II. félévi MVH normatíva szerinti összegek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ajánlása.

Napiige
Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak. Mert atyja vagyok Izráelnek. (Jer 31,9)
 
Képek

Bénye templom

Gyertyafényes feltámadási istentisztelet

Színháború Szárszón

English

Deutsch
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster