Bényei Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Bényei Evangélikus Egyházközség
Alkalmak, események
Beszámolók
Kapcsolat
Lelkészünk, tisztségviselőink
Templomunk, történetünk
Terveink
Ifjúság
International
 

English

Deutsch


Szeretettel köszöntünk mindenkit honlapunkon! :-)Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő neve: Bényei Evangélikus Egyházközség Ajánlatkérő címe: 2216 Bénye, Kölcsey u. 16. Ajánlatkérő telefon és fax:06 29 434-041 (ill.06-20-824-2431)

Tárgy: 1. Bényei műemlék Evangélikus Templom felújítása, 2. Bényei Evangélikus Templom melletti park kialakítása

Mennyiség: Bényei műemlék templom felújítása a dokumentációban részletezett módon. Műszaki leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények a dokumentációban részletezett módon.

Szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés a Bényei műemlék Evangélikus templom felújítására és a mellette lévő park kialakítása

Szerződés teljesítésének határideje: 2012. június 30.

Teljesítés helye: Bénye, Fő u. 87.

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: dokumentációban foglalt részteljesítések alapján

Bírálati szempontok: összességében a legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Szempont: súlyszám: 1. nettó ajánlati ár 80 2. vállalt jótállás időtartama 15 3. késedelmi kötbér(Ft/nap) 5 4. az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő 5

Az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása szerinti „2. Sorba rendezés” módszerét alkalmazza ahol a legkedvezőbb érték a maximális 10 pontot kapja, az alatta lévők mindig eggyel kevesebbet.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Ajánlattevő a teljesítés (megvalósítás) és jóteljesítés (jótállás) biztosítékaként a dokumentációban foglaltak szerint köteles teljesítési és jóteljesítési biztosítékot nyújtani.

Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az akinek a Kbt. 60 § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak. Az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezet ajánlatában a Kbt 249 § (3) bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.

Gazdasági, pénzügyi alkalmasság: Alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolás módok:

Az ajánlattevőnek, - közös ajánlat tevőnek, és a 10 % feletti alvállalkozó(k)nak külön-külön kell az alábbi dokumentumo(ka)t csatolnia:

P1. az elmúl három év (2007.,2008., 2009.) számviteli szabályok szerinti beszámolójának benyújtása

P2. Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívást követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal: - bankszámla száma - mióta vezeti a bankszámláját - sorban állás volt-e az ajánlati felhívás megküldésének időpontját megelőző 12 hónapban, és ha volt mennyi ideig. - Az alkalmasság minimum követelményei:

P1. Mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti évből legalább egy évben pozitív volt (külön-külön megfelelés)

P2. Ha a felhívás megküldését megelőző 12 hónapban bármely pénzintézet vezetett számláján 30 napos sorban állás volt

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. Referenciamunkák táblázata a műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése körében műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásra vonatkozó igazolás benyújtása

M2. Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, gyakorlati idejük, szakmai önéletrajzuk

Az alkalmasság minimum követelményei:

M1. Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három évben együttesen nem rendelkeznek legalább kettő db műemlék felújítási referencia munkával

M2. Együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő, minimum öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget biztosít

Ajánlattételi határidő: 2011. április 8. 16 óra

Az ajánlat benyújtásának helye, és ideje: 2216 Bénye, Fő u. 87. Gyülekezeti ház 2011.április 8. 16 óra

Szerződés kötés tervezett időpontja: 2011. május 12..

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. március 19.

Kiegészítő információk:

Eredmény hirdetés tervezett időpontja: 2011. április 13. 16 óra

Az ajánlattételi dokumentáció átvehető: Bénye, Fő u. 87. Gyülekezeti ház munkanapokon 14 órától 16 óráig.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek ideje: 2011. március 23. 16 óra

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2008. II. félévi MVH normatíva szerinti összegek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ajánlása.

Napiige
Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? Ha kedve támadna vele perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni. (Jób 9,2?3)
 
Képek

Bénye templom

Gyertyafényes feltámadási istentisztelet

Színháború Szárszón

English

Deutsch
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster